TRƯỜNG BDVH 218 LƯ TỰ TRỌNG

DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG 218 ĐẠT GIẢI

TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ

Năm học: 2021-2022

 

STT

Họ

Tên

Gii

Môn

Các lp hc ti 218

MH1

MH2

MH3

MH4

MH5

1

Nguyễn Minh

Thiện

Nht

Toán

TDT1

 

 

 

 

2

Nguyễn Anh

Khoa

Nht

Toán

TDT1

 

 

 

 

3

Nguyễn Kim Hoàng

Nam

Nht

Toán

TDT1

 

 

 

 

4

Trương Công Minh

Khuê

Nht

Toán

TDT1

 

 

 

 

5

Nguyễn Xuân Gia

Khang

Nh́

Toán

TDT2

 

 

 

 

6

Phạm Luân

Khang

Nh́

Toán

TDT1

 

 

 

 

7

Bùi Minh

Trúc

Nh́

Toán

TDT1-TDT

 

 

 

 

8

Phạm Quốc

Bảo

Nh́

Toán

TDT1-TDT

 

 

 

V1

9

Mai Viết Minh

Khôi

Nh́

Toán

TDT1

 

 

 

 

10

Nguyễn Khánh

Dương

Nh́

Toán

TDT1-TDT

 

 

 

 

11

Nguyễn Minh

Anh

Nh́

Toán

TDT2-TC1

 

 

 

 

12

Từ Công

Phú

Nh́

Toán

TDT1-TDT

 

 

N1

V1

13

Vơ Nguyễn Thành

Nhân

Nh́

Toán

TDT1-TDT

L2

H1

N1

V1

14

Lê Phú

Trọng

Nh́

Toán

TDT2

 

 

 

 

15

Vũ Minh

Đăng

Nh́

Toán

TDT1-TDT

 

 

 

 

16

Trần Ngọc Thảo

Nhi

Nh́

Toán

TDT2-TC1

 

 

 

 

17

Đỗ Gia

Hưng

Nh́

Toán

TDT2-TDT

L2

 

 

V1

18

Nguyễn Hồ Quỳnh

Như

Nh́

Toán

TDT1

 

 

 

 

19

Đỗ Đăng Vĩnh

Phú

Nh́

Toán

TDT1-TDT

L2

H1

N1

 

20

Nguyễn Hoàng

Trung

Nh́

Toán

TDT2

 

 

 

 

21

Hà Tuấn

Bảo

Nh́

Toán

TDT2

 

 

 

 

22

Tô Quỳnh

Hương

Nh́

Toán

TDT2

 

 

 

 

23

Trần Ngọc Diễm

Thy

Nh́

Toán

TDT1

 

 

 

 

24

Phạm Trương Hữu

Tín

Nh́

Toán

TDT1-TDT

L4

H4

 

 

25

Lê Đức

Phú

Ba

Toán

TDT1-TDT

 

H1

N1

V1

26

Vơ Minh

Bằng

Ba

Toán

TDT

 

 

 

 

27

Đặng Hữu

Đạt

Ba

Toán

TDT2-TDT

L2

H1

N1

V1

28

Hồ Tấn

Phúc

Ba

Toán

TDT1-TDT

 

 

 

 

29

Nguyễn Quốc

Hùng

Ba

Toán

TDT2-TDT

 

 

 

V1

30

Phạm Khương Thiên

Phúc

Ba

Toán

TDT1

 

 

 

 

31

Nguyễn Nhật

Khang

Ba

Toán

TDT1

 

 

 

 

32

Nguyễn Bảo

Vy

Ba

Toán

TDT1-TDT

 

 

 

 

33

Nguyễn Lê Minh

Anh

Ba

Toán

TDT1

 

 

 

 

34

Vũ Hoàng

Bách

Ba

Toán

TDT1-TDT

 

 

 

 

35

Lê Trần Quốc

Bảo

Ba

Toán

TDT2-TC1

 

 

 

 

36

Tăng Chiêu

Kiệt

Ba

Toán

TDT2-TDT

 

 

 

 

37

Lê Dương Trường

Vỹ

Ba

Toán

TC2

 

 

 

V1

38

Nguyễn Thị Kim

Chi

Ba

Toán

TC2

L2

H1

N1

V1

39

Thân Nguyên

Khang

Ba

Toán

TDT2

 

 

 

 

40

Trần Nguyễn Anh

Thư

Ba

Toán

TDT1-TDT

 

 

 

V1

41

Lâm Duy

Kiên

Ba

Toán

TDT2-TC1

 

 

 

 

42

Đặng Lê Thạch

Thảo

Ba

Toán

TDT1-TDC

 

H4

N1

VD2

43

Lục Thụy Phương

Nghi

Ba

Toán

TC2

 

 

 

 

44

Nguyễn Thanh Gia

Nghi

Ba

Toán

 

LDT

 

 

 

45

Phạm Nguyễn Minh

Khuê

Ba

Toán

TDT2-TDT

 

 

N3

V2

46

Nguyễn Khánh

Ba

Toán

TDT1

 

 

 

V2

47

Hoàng Lê Bá

Thiện

Ba

Toán

TDT2-TDT

L2

 

 

 

48

Đặng Vĩnh

Nghiệp

Ba

Toán

 

LDT

 

 

 

49

Trần Phạm Tấn

Tâm

Ba

Toán

TC1

 

 

N2

 

50

Nguyễn Mỹ

Trâm

Ba

Toán

TC1

 

 

N1

VC

51

Tất Vĩnh

An

Ba

Toán

TDT1-TDT

 

 

N3

V2

52

Đặng Khánh

Linh

Ba

Toán

TDT1-TDT

 

 

 

 

53

Nguyễn Nhật

Quỳnh

Ba

Toán

TC1

 

 

 

 

54

Nguyễn Ngọc Trung

Sơn

Nh́

Vt lư

 

L1

 

 

V2

55

Phạm Ngọc

Việt

Nh́

Vt lư

T2

 

 

 

 

56

Nguyễn Lê Đăng

Khoa

Ba

Vt lư

TC2

LDT

 

N1

V1

57

Nguyễn Minh

Đăng

Ba

Vt lư

 

LDT

 

 

 

58

Nguyễn Phúc

Khải

Ba

Vt lư

T3

 

 

 

 

59

Nguyễn Quang

Vinh

Ba

Vt lư

T6

 

 

N1

V3

60

Vũ Xuân

Thành

Nht

Hóa hc

TDC

 

HDT

 

 

61

Trần Huỳnh Xuân

Nghi

Nh́

Hóa hc

TC1

 

HDT

 

 

62

Trần

Kiên

Nh́

Hóa hc

T6

 

HDT

N1

VC

63

Nguyễn Ngọc Thiên

Ân

Nh́

Hóa hc

 

 

HDT

 

 

64

Trần Quang

Thái

Ba

Hóa hc

TC2

 

 

N1

V1

65

Nguyễn Minh

Phú

Ba

Hóa hc

TDT1-TDT

 

H1

N1

V1

66

Wuttara Hoàng

Phú

Ba

Hóa hc

 

 

HDT

 

 

67

Đặng Nguyễn Kim

Phương

Ba

Hóa hc

TC1

L2

HDT

N1

V3

68

Đinh Thành

Thái

Ba

Hóa hc

TP1

 

 

 

 

69

Nguyễn Tuấn

Khang

Ba

Hóa hc

 

 

H3

 

 

70

Vương Ngọc Yến

Nhi

Ba

Hóa hc

TC2

 

 

N3

 

71

Thi Hồng Ánh

Xuân

Nht

Tiếng Anh

T2

 

 

 

 

72

Nguyễn Ngọc Tường

Anh

Nh́

Tiếng Anh

 

 

 

NDT

 

73

Nguyễn Hải

Phước

Nh́

Tiếng Anh

TDC

 

HD1

 

 

74

Phan Trung

Kiên

Ba

Tiếng Anh

TP1

 

 

N2

VP1

75

Huỳnh Lâm Đăng

Khôi

Ba

Tiếng Anh

T2

 

 

NDT

V1B

76

Nguyễn Ngọc Như

Thảo

Ba

Tiếng Anh

T3

 

 

 

 

77

Lê Thảo

Trúc

Ba

Tiếng Anh

TP1B

 

 

 

 

78

Vũ Thanh Ngọc

Thảo

Ba

Tiếng Anh

TP1B

 

 

 

 

79

Nguyễn Hoàng Ánh

Minh

Ba

Tiếng Anh

TDC

 

 

 

 

80

Phạm Nguyễn Nhật

Vy

Ba

Tiếng Anh

 

 

 

NDT

 

81

Trần Kim Gia

B́nh

Nht

Tiếng Nht

 

 

H2

 

V2

82

Nguyễn Trần Minh

Khang

Nh́

Tiếng Nht

TP1

L1

H1

 

 

83

Hoàng Ngọc Anh

Thư

Ba

Tiếng Nht

 

L1

H6

 

 

84

Trần Như

Phúc

Nh́

Tiếng Pháp

T6

 

 

 

 

85

Dương Ngọc

Khôi

Nh́

Tin hc

T1

L2

H4

 

 

86

Trần Bảo

Anh

Ba

Tin hc

TDT2-TDT

 

 

 

 

87

Nguyễn Tuấn

Hùng

Ba

Tin hc

T1

LDT

 

N3

VC

88

Ôn Gia

Vinh

Ba

Tin hc

TC2

&L2

H4

NDT

&V1

89

Lương Khánh

Chi

Nh́

Ng văn

TC1

 

 

 

 

90

Lê Phạm Xuân

Mai

Nh́

Ng văn

TC2

 

 

 

 

91

Đỗ Vũ Nhă

Uyên

Nh́

Ng văn

TDC

LD1

HD2

N1

VD2

92

Trương Bích

Trâm

Ba

Ng văn

TD2

 

 

N2

 

93

Nguyễn Hoàng Phương

Anh

Ba

Ng văn

TP1

 

 

 

 

94

Hồ Nguyễn Thanh

Mai

Ba

Ng văn

TC2

 

 

 

 

95

Nguyễn Ngọc Bảo

Châu

Ba

Ng văn

TD2

LD2

HD2

N2

 

96

Tạ Lê Khánh

Huyền

Ba

Ng văn

 

 

HD2

 

V3

97

Lê Nguyễn Phương

Nghi

Ba

Ng văn

T1

 

 

 

 

98

Lê Gia

Hiển

Ba

Công ngh

TC2

 

 

 

 

99

Đoàn Ngọc Thiên

Lam

Nh́

KHTN

T2

 

 

N1

V1

100

Phạm Ngọc Kim

Uyên

Ba

KHTN

T4

 

H1

 

V1

101

Lưu Uyên

Khanh

Ba

KHTN

T1

 

 

 

 

102

Hà Lê Minh

Khôi

Ba

KHTN

TC2

L3

H1

 

 

103

Đoàn Nguyên

Nhi

Ba

KHTN

 

 

HDT

 

 

104

Phan Ngân

Ba

Lch s

T4

L3

H1

N1

V2

105

Trần Hương Ngọc

Hân

Nh́

Sinh hc

T8

 

 

 

 

106

Ngô Nhi Tường

Quyên

Nh́

Sinh hc

TC1

 

 

 

 

107

Phạm Thị Thủy

Tiên

Ba

Sinh hc

TDC

 

 

N1

VD2

108

Hoàng Linh

Đan

Ba

Sinh hc

 

LD2

 

 

 

109

Lương Khả

Hân

Ba

Sinh hc

 

 

 

N1B

 

110

Nguyễn Thị Cẩm

Nhung

Ba

Sinh hc

 

 

 

N1B

V1B

111

Đỗ

Quyên

Ba

Sinh hc

TC2

 

H1

 

 

112

Cao Hoàng Khánh

Linh

Ba

Sinh hc

TC2

L2

H1

N1

V1

113

Lương Gia

Hân

Ba

Sinh hc

TC2

 

H1

N3

V2

 

Chúc mừng 113 HS Trường 218 đạt giải trong kỳ thi HS Giỏi lớp 9 cấp TP NH 2021-2022

Trong đó có 7 Giải Nhất, 36 Giải Nh́, 70 Giải Ba.

Những lớp có nhiếu HS đạt giải:

·        Lớp 9TDT1 và 9TDT2. Giáo Viên: thầy Lưu Văn Thám và thầy Phan Thiện Tôn

Tổng cộng đạt  46 giải, riêng môn Toán đạt 44 giải gồm:

4 Giải nhất trong đó có thủ khoa duy nhất 20/20 (Nguyễn Minh Thiện),
                             20 giải Nh́, 20 giải Ba.

·        Lớp 9HDT. Giáo viên thầy Lê Minh Xuân Nhị:  1 giải Nhất, 3 giải Nh́, 2 giải 3.

·        Lớp 9TC1. Giáo viên thầy Nguyễn Thời Sáng: 5 giải Nh́, 6 giải 3.

--------------